โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและตะวันออก

5 May 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม  2565 นางสาวบุปผา   เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดกลาง03.05.65.pdf