โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

18 January 2567

ประกาศผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567

  • จังหวัด TO BE NUMBER ONE
  • อำเภอ TO BE NUMBER ONE
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน
  • ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 00-ผลการประกวดเหนือ67.pdf