โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 April 2565

วันจันทร์ที่  11  เมษายน 2565 นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์   เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดอีสาน11.04.65.pdf