โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับเหนือ

28 March 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดเหนือ25.03.65.pdf