โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือ

31 March 2564

นายวีระพันธ์   ดีอ่อน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่