โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 March 2564

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน จาก 20 จังหวัด รวมจำนวน 311 ชมรม
ในการประกวดจังหวัด อำเภอ / ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น