โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลำดับการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564