โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลำดับการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564