โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

20 March 2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ  ประจำปี 2563 ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-เหนือ-คำประกาศผลจังหวัด-จริง.pdf
  2. 02-เหนือ-คำประกาศผลอำเภอ-จริง.pdf
  3. 03-เหนือ-คำประกาศผลชุมชน-จริง.pdf
  4. 04-เหนือ-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง.pdf
  5. 05-เหนือ-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง.pdf
  6. 06-เหนือ-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง.pdf
  7. 07-เหนือ-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง.pdf
  8. 08-เหนือ-คำประกาศผลคุมประพฤติ -จริง.pdf