โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

14 December 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

          จังหวัดเชียงราย ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัด เชียงราย เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเพชร ปีที่ 3 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 5
  • ชุมชนบ้านป่าลัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 2
  • อำเภอเชียงของ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย และชุมชนดินดำดอนแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 1
  • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และบริษัทเกรชฟู้ด จำกัด ดีเด่นระดับประเทศ
  • อำเภอแม่สรวย และชุมชนบ้านหาดบ้าย เข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ

          นอกจากนี้ยังมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 10 คน และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ผ่านเข้าไปประกวดระดับภาคเหนือประเทศในปีนี้ จำนวน 1 ทีม

          โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 2,647 คน ซึ่งอยู่ ในช่วงวัยรุ่นอายุ 13 - 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ โรงเรียนจึงน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง โดยจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้วยความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน และมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรมและศูนย์เพื่อนใจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” “บ้านในโรงเรียน” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ ศิลปะ และทักษะอาชีพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกัน ไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า กลางวัน และหลังเลิกเรียน โดยมีอาสาสมัครประจำศูนย์ 14 คน ผลัดเปลี่ยนมาให้บริการ เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิก และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกตามความถนัดและความสนใจ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ได้แก่ การให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำขนมไทย การปักด้นมือ ศิลปะ และงานด้านวิทยาศาสตร์

          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความ มุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และ พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะ นำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว