โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

26 January 2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 19.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

          จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นระยะเวลา 21 ปี ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำ สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 152,534 คน คิดเป็นร้อยละ 96.39 มีชมรมทุกประเภท รวม 998 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 52 แห่ง ส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 1 และมีผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม ดังนี้

  • ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย เป็นทองปีที่ 3 , โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นทองปีที่ 1
  • อำเภอเมืองกำแพงเพชร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงินปีที่ 2
  • อำเภอทรายทองวัฒนา, โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นเงินปีที่ 1
  • ชุมชนท่าไม้แดง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร เป็นต้นแบบระดับเงิน
  • ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ
  • นอกจากนี้ยังได้รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 9 คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 3 รุ่น และทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 1 ทีม

          วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 เดิมชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้กำแพงเพชร เปิดสอน 3 ระดับ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัตรการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) นักศึกษา 3,800 คน
          วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
          ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 มีกิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง”และ“รวมพลังเพชรน้ำดีต่อต้านยาเสพติด” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เต้น Cover Dance ห่างไกลยาเสพติด โฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่างๆ และอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมภายในวิทยาลัยเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้ คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับ
          ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดให้บริการมาแล้ว 9 ปี เปิดบริการ วันจันทร์–ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 50 คน หลักในการทำงานคือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง โดยมีกิจกรรมภายในศูนย์ คือ บริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์
          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว