โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 June 2566

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน  2566