โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

อ๋อ ญาดา เทพนม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา

เกรดเฉลี่ย

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4