โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

ณณณ์ ภคพล กาสิงค์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน มหาวิทยาลัย มศว.ประสานมิตร

เกรดเฉลี่ย

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3