โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

กิฟท์ ศรัณย์พร ศิลปพรหม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล