โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

นัท สุทธิดา อังคณา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มุกดาหาร

โรงเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล