โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประกวดกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและตะวันออก

28 October 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นกลไกประสาน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย TO BE NUMBER ONE อื่นๆ ในพื้นที่

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้บริหารและผู้ร่วมงาน น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนชาวไทย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และกล่าวแสดงความยินดีกับ จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และแสดงความชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมประกวด แม้จะไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ได้รับ คือ การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณค่า ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อนำไปใช้พัฒนา ต่อยอด การดำเนินงานของตนเอง

รูปภาพเพิ่มเติม >>  พิธีประกาศผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง+ตะวันออก


ภาพข่าว