โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดราคากลาง จ้างผลิตสื่อ คู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

3 September 2564

ราคากลาง จ้างผลิตสื่อ คู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

  • ตารางแสดงราคากลางฯ
  • รายละเอียดประกอบการจ้างฯ (TOR)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TORคู่มือโควิด19 รอบ2.pdf
  2. ตารางแสดงราคากลางคู่มือโควิด19รอบ2.pdf