โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิธีประกาศผลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

30 January 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี ด้วยทรงเข้าใจ เข้าถึง อารมณ์ จิตใจ ของเยาวชนวัยรุ่นอย่างลึกซึ้ง ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่นเปิดใจยอมรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ และด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกร ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความสำเร็จ มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-อีสาน-คำประกาศผลจังหวัด-จริง.pdf
  2. 02-อีสาน-คำประกาศผลอำเภอ-จริง.pdf
  3. 03-อีสาน-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง.pdf
  4. 04-อีสาน-คำประกาศผลคุมประพฤติ -จริง.pdf
  5. 05-อีสาน-คำประกาศผลศึกษาอาชีวะ -จริง.pdf
  6. 06-อีสาน-คำประกาศผลชุมชนอีสาน-จริง.pdf
  7. 07-อีสาน-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง.pdf
  8. 08-อีสาน-คำประกาศผลศึกษาสพฐ -จริง.pdf
  9. 09-อีสาน-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง.pdf