โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมฯ

8 January 2563

งานสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ วัน รอยัล ครูส  พัทยา จ.ชลบุรี


ภาพข่าว