โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

28 February 2561

วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่สอง ประจำปี  2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-อีสาน-คำประกาศผลจังหวัดอีสาน-จริง61.pdf
  2. 02-อีสาน-คำประกาศผลชุมชนอีสาน-จริง61.pdf
  3. 03-อีสาน-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง61.pdf
  4. 04-อีสาน-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง61.pdf
  5. 05-อีสาน-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง61.pdf
  6. 06-อีสาน-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง61.pdf
  7. ผลการประกวดอีสาน 28 ก.พ.61.pdf