โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7

ลำดับ เรื่อง อ่าน ดาวน์โหลด
1 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (07/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
2 มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (07/10/2553) - ดาวน์โหลด 840 ครั้ง อ่าน ดาวน์โหลด
3 มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (06/10/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
4 มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน (01/09/2553) อ่าน ดาวน์โหลด
5 มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (01/09/2553) อ่าน ดาวน์โหลด

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.