โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ฐานข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ

สรุปข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ปี 2560

  1. จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน : 249374 คน
  2. จำนวชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน : 946 แห่ง
  3. จำนวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน : 42 แห่ง
  4. จำนวนสมาชิกใครติดยายกมือขึน TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน : 2392 คน

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.