โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ปิ๊ค ชนานันท์ ศิริบุรี

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองบัวลำภู

โรงเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

เกรดเฉลี่ย 2.80

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล