โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

พระราม ศุภราช เกษศิริ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย 2.84

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล