โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

เต็นท์ ณัฐดนัย โรจนาลักษณ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด น่าน

โรงเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2