โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ต้าร์ ธีระพงษ์ พาเหลี่ยม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.76

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล