โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เพชร พณรัชต์ กองทอง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน สตรีระนอง

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล