โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

กัน อาคม ขวัญเนตร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

เกรดเฉลี่ย 3.16

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล