โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

กอล์ฟ ภาณุพงศ์ สงัดศรี

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.17

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล