โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ปอน ศิวดล โพธิ์ศรี

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด กาญจนบุรี

โรงเรียน วิสุทธรังสี

เกรดเฉลี่ย 3.40

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล