โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เบ๊นซ์ นันท์นภัส ประมวลสุข

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน ท่าใหม่

เกรดเฉลี่ย 3.34

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล