โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

มาญ่า ชยาภัสร์ พิมพ์ทอง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน ศรีบุณยานนท์

เกรดเฉลี่ย 3.21

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล