โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

พอร์ช สุริยา ลาคุณเพลีย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระแก้ว

โรงเรียน ท่าเกษมพิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.81

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล