โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เบนซ์ เบญจวรรณ อุปเวช

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน ศรียานุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 3.24

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล