โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เมรี เมรี แคนฟินด์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.88

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล