โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

โอม จักรรินทร์ หนูสงค์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ระนอง

โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เกรดเฉลี่ย 3.10

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล