โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

กิ๊ป เมทินี พรมอุบล

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน ศรียาภัย

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล