โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เกรดเฉลี่ย 3.45

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล