โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ฟิล์ม ฉัตรชนก จิตรชื่น

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน หนองบัว

เกรดเฉลี่ย 3.01

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล