โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

จัสมีน จัสมีน ริชเทอร์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย 2.76

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล