โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ดีแม็ค อชิรวิชญ์ สาวก

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ชัยภูมิ

โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล

เกรดเฉลี่ย 3.03

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล