โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ลี อัสรี วัฒนายากุล

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส

โรงเรียน นราธิวาส

เกรดเฉลี่ย 3.00

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6