โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ดีม วุฒิภัทร รุ่งเจริญอารีจิตต์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

เกรดเฉลี่ย 3.42

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6