โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

แจ็ค ธนพล บุญจันทร์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด อ่างทอง

โรงเรียน สตรีอ่างทอง

เกรดเฉลี่ย 3.12

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6