โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

อาร์ม ฉัตรชัย ภูสมพงษ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.91

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5