โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เปา ธีรภัทร ตรีวิมล

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน อุตรดิตถ์

เกรดเฉลี่ย 3.64

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2