โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

อิ้ม ธัญญาเรศ ชำนาญ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี

เกรดเฉลี่ย 3.75

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6