โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เมย์ พิชญาภา สุขโสมนัส

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 3.46

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5