โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ณิก้า อาณิก้า ฮอร์แมน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.35

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2